ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
31. หญ้าคา หญ้าคา, ลาลาง, ลาแล (มลายู-ยะลา) (

Imperata cylindrica

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
32. ดองดึง ก้ามปู (กท พล); คมขวาน (กลาง ปจ); ดองดึง (กลาง); ดาวดึงส์ (กลาง); บ้องขวาน (ชบ ตร); พันมหา (

Gloriosa superba

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
33. เฟิน Pyrrosia lanceolata (

Pyrrosia lanceolata

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
34. กูดฮอก กูดฮอก (เหนือ); พังงา (มลายู-นธ); ว่านงูกวัก, ว่าว (ปน) (

Drynaria sparsisora

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
35. กุ่ย เครืออีโกย (นม); เถาเปรี้ยว (กทม); เถาวัลย์ขน (รบ); ส้มกุ้ง (ปข, นศ); ส้มกุ่ย (สบ); ส้มออบ (นศ) (

Ampelocissus martinii

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
36. ปอยุมยู่ ปอยุมยู่, ปอเส้ง, ผมยุ่งน้อย (เหนือ); หมากตังตุน (ตะวันออกเฉียงเหนือ); เส้ง, ขี้รอกเล็ก ( (

Triumfetta bartramia

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
37. คายโซ่ กรรโชก (ตะวันออก); กาโซ้ (นพ, ยล); คาย, ทะโล้, สารภีป่า (เหนือ); จำปาดง, พระราม (ลย, นค); (

Schima wallichii)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
38. ขี้ตุ่น ขี้อ้น (รบ) (

Helicteres lanata

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
39. ปอเต่าไห้ ปอด่อน (พล); หูหมี, ขี้อ้น (ใต้); ปอขี้ต้น (นค) (

Helicteres hirsuta

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
40. เอียนด่อน กรุงบาดาล (สฎ); คะนาง, ชะนาง (ตร); ตรึงบาดาล (ปน); ตุวุเบ๊าะมิง, ตูวุวอมิง (มลายู-นธ); (

Eurycoma longifolia

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website