ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
1. คำมอกหลวง (

Gardenia sootepensis Hutch.

)
สิริยาภรณ์ อ่อนโยน 23 ตุลาคม 2561
2. ก้นถ้วย พลวดหม้อ (ชบ); พลองแก้มอ้น, พลองขี้ไต้,พลองขี้อ้น (ปข); พลองเสม็ด (ชพ) (

Rhodamnia dumetorum (DC.) Merr.&L.M.Perry

)
สิริยาภรณ์ อ่อนโยน 24 กุมภาพันธ์ 2560
3. ช้างน้าว กะโรงแดง (ตะวันออก); คำรอก (ชบ); จันนกกด (นม); ตานกกดน้อย (สร); ประดงเลือด (ใต้ สข); หมาต (

Ochna integerrima [Lour.] Merr.

)
สิริยาภรณ์ อ่อนโยน 24 กุมภาพันธ์ 2560
4. พวงพี, ใต้ใบ, เท้ายายม่อมป่า, พุดราชา (จบ); นมสวรรค์, สาวสวรรค์ (สร) (

Clerodendrum schmidtii C.B.C)

สิริยาภรณ์ อ่อนโยน 22 กุมภาพันธ์ 2560
5. ขันทองพยาบาท ทุเรียนป่า, ไฟ, มะดูกเลื่อม (ชม); ดูกไทร, เหมือดโลด (ลย); ดูกหิน, ทองพันชั่ง (สบ);ขัณ (

Suregada multiflora (A.Juss))

สิริยาภรณ์ อ่อนโยน 22 กุมภาพันธ์ 2560
6. เหมือดขน (

Aporosa ficifolia Baill.

)
สิริยาภรณ์ อ่อนโยน 22 กุมภาพันธ์ 2560
7. เม่าสร้อย เม่า (เหนือ); เม่าตาควาย (ชร); มักเม่า (ลป) (

Antidesma acidum Retz.

สิริยาภรณ์ อ่อนโยน 22 กุมภาพันธ์ 2560
8. รุ่นไร่, หญ้าหุ่นไห้ ,ตานครบ, มะโหกต้น, ต๋านฮ้วนฮด (เหนือ); ผักขมโคก (นม);จำเองเซก (เขมร-สร); เข็ (

Erythroxylum cambodianum Pie

)
สิริยาภรณ์ อ่อนโยน 22 กุมภาพันธ์ 2560
9. คันจ้อง จังนัง (สร); ดำบิดดง (รน); ลำบิดดง (ตะวันออกเฉียงใต้) (

 

Diospyros filipendula Pierre ex Lecom)

สิริยาภรณ์ อ่อนโยน 22 กุมภาพันธ์ 2560
10. พะยอม กะยอม (ชม); ขะยอม (ลาว); ขะยอมดง, พะยอมดง (เหนือ); แคน (ลย);เชียง, เซี่ยว (กะเหรี่ยง-ชม); สุกร (

Shorea roxburghii G.Don

สิริยาภรณ์ อ่อนโยน 22 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website