กิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2563
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2020-02-06 10:36:20

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website