กิจกรรม
ค่าย Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ ตามรอยสมเด็จพระเทบรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี รับเชิญให้เป็นวิทยากร “โครงการพัฒนาผู้เรียน ค่าย Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โรงเรียนคำเม็กหนองนางฟ้า สพป. ยโสธร เขต 1 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2019-04-03 10:54:21

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website