กิจกรรม
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 7
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเปิดงานโครงการ “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 7 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี นักเรียนเข้าร่วม 200 คน จาก 13 โรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2019-02-22 10:43:55

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website