กิจกรรม
อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ช่วยเตรียมงานค่ายอบรมเยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 3 และ 4 /2562
อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ช่วยเตรียมงานค่ายอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 3 และ 4 /2562
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2019-01-31 10:51:04

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website