กิจกรรม
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 6
นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 6/2562
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2019-01-31 10:33:15

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website