กิจกรรม
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 5
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 5/2562 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้น ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 โดยมีนักเรียนร่วมอบรมฯ จำนวน 200 คน จาก 15 โรงเรียน
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2019-01-27 16:06:49

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website