กิจกรรม
อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชช่วยเตรียมการจัดค่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ช่วยเตรียมงานค่ายอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 1 และ 2 /2562
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2019-01-27 16:02:51

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website