กิจกรรม
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1/2562 รุ่นที่ 4
นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 4/2562 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2019-01-27 15:45:36

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website