กิจกรรม
ค่ายการเรียนรู้ “คนรักผืนป่า ดงฟ้าห่วน” รุ่นที่ 3/2562
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. รุ่นที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2018-11-08 10:56:16

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website