กิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
อพ.สธ.สอบ.เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2018-08-22 13:44:02

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website