กิจกรรม
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ ภายในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกกรรม ตามแผนงานอนุรักษ์ โดยการนำเอาเศษใบไม้ในพื้นที่มาหมักรวมกับมูลสัตว์กินพืชในสวนสัตว์อุบลราชธานี เช่น มูลกวาง และมูลม้าเป็นหลัก เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยจากภายนอก และอีกทั้งยังเป็นการสนองต่อนโยบายขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในแผนการดำเนินงาน สวนสัตว์สีเขียวหรือ Green Zoo และแผนการดำเนินงานสวนสัตว์ต้นแบบและแผนพัฒนาสวนสัตว์ ในมิติที่ 4 การจัดการสวนสัตว์โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Growth)
โดย : kittiya
เมื่อ : 2017-04-11 16:47:48

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website