กิจกรรม
เปิดอาคารนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
กำหนดการจัดกิจกรรม การเปิดอาคารนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และการเปิดโซนการจัดแสดงตัวอย่างสัตว์เลื้อยคลานที่ได้จากการสำรวจในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 - พิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ - พิธีลงนามถวายพระพร - พิธีการแถลงข่าวการเปิดอาคารนิทรรศการ โดย ผอ.สวนสัตว์อุบลราชธานี - กิจกรรมเริ่มในช่วง09.00 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานโครงการ ซึ่งสวนสัตว์อุบลราชธานีได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. มาตั้งแต่เมื่อ พุทธศักราช 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการสนองพระราชดำริในโครงการ 5 ปี มีการดำเนินงานภายใต้ 3 กรอบการเรียนรู้ 8 กิจกรรมอันประกอบไปด้วย กรอบการเรียนรู้ที่ 1 กรอบการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการเรียนรู้ที่ 2 กรอบการใช้ประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกรอบการเรียนรู้ที่ 3 กรอบการสร้างจิตสำนึก ทางโครงการอพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานีดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานร่วมกับนักวิชาการจากหลายหน่วยงานในการเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(สวนจิตรลดา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. จึงทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรกายภาพและชีวภาพได้เป็นจำนวนมาก ภายในพื้นที่ 1,217 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดของสวนสัตว์อุบลราชธานี ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของประเทศชาติ ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ใช้ประโยชน์และศึกษาเรียนรู้ จึงนำมาซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการอันเป็นข้อมูลทรัพยากรที่ได้จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน นิทรรศการนี้จึงเป็นการเก็บรวมข้อมูลจากการสำรวจทั้งหมดมาจัดแสดง รวมถึงวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินโครงการ อพ.สธ.อีกด้วย ซึ่งภายในบริเวณจัดแสดงนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีเฉพาะในประเทศไทย Only in Thailand ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. มาจัดแสดงในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี และการจัดแสดงความเป็นมาของการสำรวจพื้นที่ ส่วนที่ 2 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายของแมลงสัตว์ที่ตัวเล็ก และมีมากที่สุดในโลก ส่วนสุดท้ายส่วนที่ 3 เป็นการจัดแสดงความหลากหลายที่ได้จากการเข้าสำรวจพื้นที่ของสัตว์จำพวก สัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการจะได้รับข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่หลายท่านอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่ง เราจะรวบรวมและจัดแสดงภายในพื้นที่ของอาคารแสดงนิทรรศการนี้
โดย : P.piyanooch
เมื่อ : 2017-04-04 10:38:00

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website