ข้อมูลแมลง
ลำดับ แมลง โดย เมื่อ
1. ผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง (

Euthalia aconthea Cramer,1777

)
กิตติญา ขวัญเมือง 29 พฤษภาคม 2561
2. ผีเสื้อเคาท์เทา (

Cynitia lepidea Butler,1868

)
กิตติญา ขวัญเมือง 29 พฤษภาคม 2561
3. ผีเสื้อแพนซีฟ้า (

Junonia orithya Linnaeus,1758

)
กิตติญา ขวัญเมือง 29 พฤษภาคม 2561
4. ผีเสื้อแพนซีสีตาล (

Junonia lemonias Linnaeus,1758

)
กิตติญา ขวัญเมือง 29 พฤษภาคม 2561
5. ผีเสื้อแพนซีมยุรา (

Junonia almana Linnaeus,1758

)
กิตติญา ขวัญเมือง 29 พฤษภาคม 2561
6. ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ (

Euploea core Cramer,1780

)
กิตติญา ขวัญเมือง 29 พฤษภาคม 2561
7. ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา (

Neptis hylas Linnaeus,1758

)
กิตติญา ขวัญเมือง 29 พฤษภาคม 2561
8. ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก (

Acraea violae Fabricius,1775

)
กิตติญา ขวัญเมือง 29 พฤษภาคม 2561
9. ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ (

Danaus genutia Cramer,1779

)
กิตติญา ขวัญเมือง 26 พฤษภาคม 2561
10. ผีเสื้อช่างร่อน (

Parthenos sylvia (Cramer,1775)

)
กิตติญา ขวัญเมือง 26 พฤษภาคม 2561


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website