โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี
โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี

      ตามที่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ได้สนองพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖   ได้นำพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี (สวนสัตว์อุบลราชธานี) ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ ๑,๒๑๗ ไร่  เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. โดยเริ่มโครงการสำรวจทรัพยาการกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยการสำรวจในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. - อสส.  อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี เนื้อที่ ๑๒๐ ไร่  และพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชอพ.สธ. - อสส. อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี (สวนสัตว์อุบลราชธานี) โดยเริ่มการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช แบ่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็น ๓ เส้นทาง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ ๑ ระยะทาง ๓๑๘    เมตร
เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ ๒ ระยะทาง ๗๔๐   เมตร
เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ ๓ ระยะทาง ๑,๔๖๔ เมตร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนสัตว์อุบลราชธานี ให้ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อเป็นแหล่งปกปักพันธุกรรมพืชและฐานข้อมูลของพันธุกรรมพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

๓. เป็นแหล่งศึกษาสภาพนิเวศวิทยาที่เป็นลักษณะเฉพาะของป่าตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สามารถใช้ข้อมูลในการศึกษาในการวางแผนจัดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมตลอดทั้งกิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

๔. เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมานหลัก ๔ ประการขององค์การสวนสัตว์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสวนสัตว์อุบลราชธานี คือ การอนุรักษ์สัตว์ป่า การศึกษวิจัยทางด้านสัตว์ป่า การให้การศึกษาและ การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติและประชาชน

 Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website