อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดย องค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี)

กิจกรรม
กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม รุ่นที่ 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

อพ.สธ.สอบ. ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม รุ่นที่ 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ณ อาคารสัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-04-27 15:17:57
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2561 สาธิตการทำพรรณไม้แห้งเพื่อการศึกษา ณ ฐานการเรียนรู้ ข้างนิทรรศการดงกลางฟ้า สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-04-27 14:30:42
โรงเรียนมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

โครงการนำนักเรียน ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ในช่วงเปิดภาคเรียนมีนักเรียนมาทัศนศึกษา และเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเพื่อมาเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้มีทักษะ แนวคิด และพัฒนาในรูปแบบการเรียนรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ส่งเสริมในวิชาการ และนิทรรศการ อาคารดงกลางฟ้า ได้เปิดต้อนรับน้องๆและนักท่องเที่ยวทุกวัน เวลา 08.30น. - 16.30น. ภายในอาคารมี 2 ชั้น ชั้นที่1 นิทรรศการ ONLY IN THAILAND และชั้นที่2 นิทรรศการแมลง และประวัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2017-07-18 11:01:13
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาเข้าชม

สวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ได้เปิดบริการรับรองนักท่องเที่ยวในเทศการแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่นการทำดอกเทียน นั่งรถม้า ถ่ายรูปในนิทรรศการ และกิจกรรมอีกมากมายสวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ได้เปิดบริการรับรองนักท่องเที่ยวในเทศการแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่นการทำดอกเทียน นั่งรถม้า ถ่ายรูปในนิทรรศการ และกิจกรรมอีกมากมาย

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2017-07-09 11:25:45
กิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด ครั้งที่1/2560 จากคณะสำรวจและทีมวิจัยอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะอาจารย์และทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าสำรวจในพื้นที่ วันที่ 21 เมษายน 2560 ครั้งที่1/2560 ในกิจกรรมที่1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร ในพื้นที่ 120 ไร่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2017-04-28 09:50:07
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ ภายในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกกรรม ตามแผนงานอนุรักษ์ โดยการนำเอาเศษใบไม้ในพื้นที่มาหมักรวมกับมูลสัตว์กินพืชในสวนสัตว์อุบลราชธานี เช่น มูลกวาง และมูลม้าเป็นหลัก เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยจากภายนอก และอีกทั้งยังเป็นการสนองต่อนโยบายขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในแผนการดำเนินงาน สวนสัตว์สีเขียวหรือ Green Zoo และแผนการดำเนินงานสวนสัตว์ต้นแบบและแผนพัฒนาสวนสัตว์ ในมิติที่ 4 การจัดการสวนสัตว์โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Growth)

โดย : kittiya เมื่อ : 2017-04-11 16:47:48
เปิดอาคารนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กำหนดการจัดกิจกรรม การเปิดอาคารนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และการเปิดโซนการจัดแสดงตัวอย่างสัตว์เลื้อยคลานที่ได้จากการสำรวจในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 - พิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ - พิธีลงนามถวายพระพร - พิธีการแถลงข่าวการเปิดอาคารนิทรรศการ โดย ผอ.สวนสัตว์อุบลราชธานี - กิจกรรมเริ่มในช่วง09.00 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานโครงการ ซึ่งสวนสัตว์อุบลราชธานีได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. มาตั้งแต่เมื่อ พุทธศักราช 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการสนองพระราชดำริในโครงการ 5 ปี มีการดำเนินงานภายใต้ 3 กรอบการเรียนรู้ 8 กิจกรรมอันประกอบไปด้วย กรอบการเรียนรู้ที่ 1 กรอบการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการเรียนรู้ที่ 2 กรอบการใช้ประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกรอบการเรียนรู้ที่ 3 กรอบการสร้างจิตสำนึก ทางโครงการอพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานีดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานร่วมกับนักวิชาการจากหลายหน่วยงานในการเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(สวนจิตรลดา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. จึงทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรกายภาพและชีวภาพได้เป็นจำนวนมาก ภายในพื้นที่ 1,217 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดของสวนสัตว์อุบลราชธานี ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของประเทศชาติ ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ใช้ประโยชน์และศึกษาเรียนรู้ จึงนำมาซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการอันเป็นข้อมูลทรัพยากรที่ได้จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน นิทรรศการนี้จึงเป็นการเก็บรวมข้อมูลจากการสำรวจทั้งหมดมาจัดแสดง รวมถึงวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินโครงการ อพ.สธ.อีกด้วย ซึ่งภายในบริเวณจัดแสดงนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีเฉพาะในประเทศไทย Only in Thailand ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. มาจัดแสดงในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี และการจัดแสดงความเป็นมาของการสำรวจพื้นที่ ส่วนที่ 2 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายของแมลงสัตว์ที่ตัวเล็ก และมีมากที่สุดในโลก ส่วนสุดท้ายส่วนที่ 3 เป็นการจัดแสดงความหลากหลายที่ได้จากการเข้าสำรวจพื้นที่ของสัตว์จำพวก สัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการจะได้รับข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่หลายท่านอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่ง เราจะรวบรวมและจัดแสดงภายในพื้นที่ของอาคารแสดงนิทรรศการนี้

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2017-04-04 10:38:00
ทีมสำรวจและวิจัยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจเห็ด และเก็บตัวอย่างแมลงในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยและหาความหลากหลายในป่าพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2016-08-28 11:06:33

ข่าวและประชาสัมพันธ์


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website