โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดย องค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี)

กิจกรรม
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.สอบ. และเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้จริงให้กับนักเรียน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-11-23 13:39:58
ค่ายการเรียนรู้ “คนรักผืนป่า ดงฟ้าห่วน” รุ่นที่ 3/2562

การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. รุ่นที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-11-08 10:56:16
สำรวจความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปัก ครั้งที่ 3/2561

คณะทำงาน อพ.สธ.สอบ. ร่วมกับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าสำรวมความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 10 กันยายน 2561

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-09-27 14:07:51
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

อพ.สธ.สอบ.เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-08-22 13:44:02
สำรวจความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปัก ครั้งที่ 2/2561

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะทำงาน อพ.สธ.สอบ. เข้าสำรวจความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปัก ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-08-22 11:24:43
กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม รุ่นที่ 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

อพ.สธ.สอบ. ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม รุ่นที่ 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ณ อาคารสัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-04-27 15:17:57
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2561 สาธิตการทำพรรณไม้แห้งเพื่อการศึกษา ณ ฐานการเรียนรู้ ข้างนิทรรศการดงกลางฟ้า สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-04-27 14:30:42
โรงเรียนมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

โครงการนำนักเรียน ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ในช่วงเปิดภาคเรียนมีนักเรียนมาทัศนศึกษา และเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเพื่อมาเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้มีทักษะ แนวคิด และพัฒนาในรูปแบบการเรียนรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ส่งเสริมในวิชาการ และนิทรรศการ อาคารดงกลางฟ้า ได้เปิดต้อนรับน้องๆและนักท่องเที่ยวทุกวัน เวลา 08.30น. - 16.30น. ภายในอาคารมี 2 ชั้น ชั้นที่1 นิทรรศการ ONLY IN THAILAND และชั้นที่2 นิทรรศการแมลง และประวัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2017-07-18 11:01:13

ข่าวและประชาสัมพันธ์
เรื่อง โดย เมื่อ
กิจกรรมอาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1 พงศ์เทพ ดวงคำ 23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรับสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พงศ์เทพ ดวงคำ 23 พฤศจิกายน 2561


อัลบั้มภาพ

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website