โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดย องค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี)

กิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

อพ.สธ.สอบ.เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-08-22 13:44:02
สำรวจความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปัก ครั้งที่ 2/2561

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะทำงาน อพ.สธ.สอบ. เข้าสำรวจความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปัก ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-08-22 11:24:43
กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม รุ่นที่ 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

อพ.สธ.สอบ. ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม รุ่นที่ 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ณ อาคารสัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-04-27 15:17:57
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2561 สาธิตการทำพรรณไม้แห้งเพื่อการศึกษา ณ ฐานการเรียนรู้ ข้างนิทรรศการดงกลางฟ้า สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-04-27 14:30:42
โรงเรียนมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

โครงการนำนักเรียน ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ในช่วงเปิดภาคเรียนมีนักเรียนมาทัศนศึกษา และเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเพื่อมาเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้มีทักษะ แนวคิด และพัฒนาในรูปแบบการเรียนรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ส่งเสริมในวิชาการ และนิทรรศการ อาคารดงกลางฟ้า ได้เปิดต้อนรับน้องๆและนักท่องเที่ยวทุกวัน เวลา 08.30น. - 16.30น. ภายในอาคารมี 2 ชั้น ชั้นที่1 นิทรรศการ ONLY IN THAILAND และชั้นที่2 นิทรรศการแมลง และประวัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2017-07-18 11:01:13
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาเข้าชม

สวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ได้เปิดบริการรับรองนักท่องเที่ยวในเทศการแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่นการทำดอกเทียน นั่งรถม้า ถ่ายรูปในนิทรรศการ และกิจกรรมอีกมากมายสวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ได้เปิดบริการรับรองนักท่องเที่ยวในเทศการแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่นการทำดอกเทียน นั่งรถม้า ถ่ายรูปในนิทรรศการ และกิจกรรมอีกมากมาย

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2017-07-09 11:25:45
กิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด ครั้งที่1/2560 จากคณะสำรวจและทีมวิจัยอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะอาจารย์และทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าสำรวจในพื้นที่ วันที่ 21 เมษายน 2560 ครั้งที่1/2560 ในกิจกรรมที่1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร ในพื้นที่ 120 ไร่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2017-04-28 09:50:07
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ ภายในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกกรรม ตามแผนงานอนุรักษ์ โดยการนำเอาเศษใบไม้ในพื้นที่มาหมักรวมกับมูลสัตว์กินพืชในสวนสัตว์อุบลราชธานี เช่น มูลกวาง และมูลม้าเป็นหลัก เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยจากภายนอก และอีกทั้งยังเป็นการสนองต่อนโยบายขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในแผนการดำเนินงาน สวนสัตว์สีเขียวหรือ Green Zoo และแผนการดำเนินงานสวนสัตว์ต้นแบบและแผนพัฒนาสวนสัตว์ ในมิติที่ 4 การจัดการสวนสัตว์โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Growth)

โดย : kittiya เมื่อ : 2017-04-11 16:47:48

ข่าวและประชาสัมพันธ์


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website